Nieuwe Capvest Master Barend Pennings

Barend Pennings.png

In april verwelkomen wij Capvest Master Barend Pennings, specialist op het gebied van de handel in Europese bedrijfsleningen. Het fonds Pareturn Gladwyne Absolute Credit van Pennings wordt ingezet binnen het defensief belegd vermogen van zowel het Capvest Masters Fund Defensief als ook het Capvest Masters Fund Offensief. Barend Pennings vervangt Ariel Bezalel waarvan we eind maart afscheid hebben genomen. De toelichting op deze verkoop kunt u lezen in het betreffende nieuwsbericht.

Handelsplaats obligatiemarkt

De expertise van Barend Pennings richt zich op een specifiek deel van de obligatiemarkt, te weten liquiditeitsverschaffing voor obligaties. Enige achtergrondinformatie is noodzakelijk om dit werkgebied inzichtelijk te maken.

Een belangrijk verschil tussen de handel in aandelen versus obligaties is de manier waarop er wordt gehandeld. Aandelen worden aan- en verkocht op centrale plaatsen of handelsbeurzen. Denk hierbij aan beursplatforms als Euronext Amsterdam (voorheen Amsterdam Stock Exchange), London Stock Exchange, Nasdaq en Dow Jones. Centrale verhandeling is mogelijk, omdat aandelen eenvoudig en makkelijk verhandelbaar zijn.

Het samenbrengen van kopers en verkopers voor obligaties is complexer. Obligatievoorwaarden kunnen namelijk sterk verschillen per uitgegeven lening en beslaan vaak hele boekwerken. Door de complexe en gevarieerde samenstelling van obligaties is een dealernetwerk noodzakelijk om de markt van vraag en aanbod samen te brengen. Obligaties worden dus niet centraal, maar decentraal verhandeld. Deze transacties vinden meestal plaats 'over the counter' en via dealernetwerken.

Verhandelbaarheid.png

Andere liquiditeitsverschaffers en toegenomen obligatiemarkt

Zoals gezegd, is de verhandelbaarheid van obligaties complexer en zijn er professionele tegenpartijen die optreden als koper of zo nodig als verkoper. Dus als een belegger zijn obligaties zou willen doorverkopen, wordt de obligatie aangekocht door de professionele tegenpartij die op dat moment de beste prijs biedt. De prijs is afhankelijk van de marktsituatie van het moment en de bereidheid van de professionele partij om de lening aan te kopen.

In het kielzog van de wereldwijde financiële crisis in 2007 zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in wet- en regelgeving met directe gevolgen voor het dealernetwerk voor de obligatiehandel. Voorheen waren het vooral (Amerikaanse) zakenbanken die als professionele tegenpartij optraden. Zij handelden veelal voor eigen rekening om meer inkomsten te genereren, het zogenoemde 'proprietary trading'. De nieuwe regelgeving (Volcker Rule en Basel III-richtlijnen) heeft tot doel het handelen voor eigen rekening te verbieden. Hiermee moet worden voorkomen dat banken ongeoorloofde risico's lopen en daarmee het financiële stelsel nogmaals in gevaar kunnen brengen. 

De beperking van de handelsmogelijkheden van banken heeft directe gevolgen voor de liquiditeit op de obligatiemarkten. Onderstaande figuur toont de afname van de voorraad bedrijfsobligaties bij zakenbanken. Het maakt duidelijk dat het dealernetwerk nog maar zeer beperkt wordt ingevuld door zakenbanken. Tegelijkertijd is de omvang van de wereldwijd verhandelde bedrijfsobligaties sinds 2001 verviervoudigd. Dit is terug te zien in de tweede figuur.

dealer inventory bonds.png
Globaal uitstaande obligaties.png

De obligatiemarkt is dus sterk gegroeid en met het wegvallen van zakenbanken is het maar de vraag of er voldoende andere commerciële partijen zijn die als professionele tegenpartij de liquiditeit kunnen blijven waarborgen. Tot dusver is de liquiditeit niet in het gedrang gekomen. Dit heeft ons inziens alles te maken met de aanhoudende populariteit van obligatiebeleggingen. 

Toegenomen kansen voor liquiditeitsverschaffers

Pennings richt zich met zijn Gladwyne fondsen op dit sterk gewijzigde speelveld binnen de markt, dus als professionele liquiditeitsverschaffer voor Europese obligaties. Daarbij is zijn opgedane ervaring binnen zakenbank Goldman Sachs van grote waarde. In de persoonlijke conference-call van begin van de week met Barend Pennings heeft hij ons duidelijk gemaakt dat de kansen voor liquiditeitsverschaffers de komende jaren alleen maar zullen gaan toenemen. Daarvoor gaf hij meerdere redenen aan.

De belangrijkste reden is enerzijds het afbouwen van stimuleringsmaatregelen door centrale bankiers. Hierdoor zullen ook in de obligatiemarkt onzekerheid en prijsschommelingen gaan toenemen. Ideale omstandigheden voor liquiditeitsverschaffers om hoge op- en afslagpercentages te kunnen afdingen. Anderzijds ziet Pennings dat steeds meer beleggers op basis van dagelijkse verhandelbaarheid investeren in 'high yield' obligatiefondsen. Dat is vooralsnog geen probleem, omdat de vraag naar deze leningen nog steeds aanwezig is. Maar in tijden van crisis gaat de dagelijkse verhandelbaarheid van de minst kredietwaardige bedrijven geld kosten. Iedereen wil dan kost wat kost van zijn slechtste stukken af. En als er een markt gemaakt moet worden, dan kan Pennings de prijs bepalen. 

In totale beheert het team van Barend Pennings eind maart 2018 €310 mln. Met deze omvang heeft Pennings voldoende bewegingsvrijheid om zich te kunnen gedragen als een echte niche speler. Wij hebben vertrouwen in de handelsstrategieën en verwachten dat Pennings een positieve bijdrage gaat leveren voor het defensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds. Voor een nadere kennismaking met Barend Pennings en zijn strategieën verwijzen wij u naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans