Investeringsproces

Hoe identificeren wij bovengemiddeld presterende fondsmanagers? En op basis van welke criteria stellen we onze beleggingsfondsen samen? Het investeringsproces voor de Capvest Masters Funds verloopt volgens een cyclus in drie stappen.

Stap 1: Research & selectie

Kwantitatieve screening

Wil je de beste fondsmanagers ter wereld vinden, dan moet je breed beginnen. Onze eerste stap is het samenstellen van een uitgebreide lijst van beleggingsfondsen. Hiervoor hebben we de beschikking over een aantal toonaangevende internationale databases. Met behulp van geavanceerde software analyseren we de prestaties van de beleggingsfondsen uit deze databases op basis van kwantitatieve criteria (cijfermatige analyse). Bij de beoordeling van de prestaties wordt zowel rekening gehouden met het genomen risico als met het behaalde rendement.

Kwalitatieve beoordeling

Aan de hand van kwalitatieve criteria onderzoeken we vervolgens hoe en door wie de bovengemiddelde resultaten tot stand zijn gekomen. De belangrijkste vraag hierbij is of de huidige fondsmanager ook verantwoordelijk is voor de in het verleden behaalde fondsprestaties. Daarnaast moet de fondsmanager kunnen bewijzen dat hij of zij een consistent en transparant beleggingsbeleid voert. Is dit het geval, dan vindt er een diepteanalyse van de werkomgeving van de fondsmanager plaats.

Belangrijke richtlijnen bij de selectie:

 • Ervaring van de fondsmanager
 • Prestaties in het verleden
 • Beschikking over een rating
 • Beleggingsstrategie
 • Beleggingsproces
 • Wijze van risicobeheersing
 • Kwaliteit van tegenpartijen (accountant, bewaarder en bank)
 • Mate van liquiditeit
 • Kostenstructuur
 • Toezicht door onafhankelijke toezichthouder

Op basis van deze uitgebreide screening stellen we een ranglijst samen van twintig tot veertig fondsmanagers, evenals een reservelijst. De fondsmanagers op onze lijsten houden we nauwlettend in de gaten, de ranglijst zelf werken we continu bij. We werken bewust met een gelimiteerde hoeveelheid fondsmanagers, omdat we liever heel veel weten van een beperkt aantal managers, dan slechts een beetje van een groot aantal managers.

Stap 2: Portefeuilleconstructie

In stap twee komt de samenstelling van de Capvest Masters Funds tot stand, op basis van de twintig tot veertig ervaren fondsmanagers uit het research- en selectieproces. Hierbij zoeken we naar een optimale combinatie van fondsmanagers en beleggingsstijlen om, binnen het risicoprofiel, tot de beste resultaten te kunnen komen.

Belangrijke richtlijnen bij de portefeuilleconstructie:

 • Spreiding over regio’s, sectoren en beleggingscategorieën
 • Beperking van het aantal fondsmanagers, om deze intensiever te kunnen volgen
 • Dynamisch portefeuillebeheer aan de hand van de Capvest Masters Barometer
 • Voorkomen van geconcentreerde posities op de markt, een investeringsorganisatie, fondsmanager of investeringsstijl
 • Lage omloopsnelheid fondsmanagers; de lange termijn prevaleert boven speculatie

Stap 3: Risicomanagement

Multimanager-principe

Gedisciplineerd risicomanagement is essentieel voor het succesvol beheren van beleggingen. Het multimanager-principe stelt ons in staat een combinatie van de beste fondsmanagers uit de beleggingswereld voor u aan het werk te zetten én een sterk gediversificeerde portefeuille te construeren. De brede spreiding van investeringen draagt in grote mate bij aan risicoreductie binnen de portefeuilles.

Belangrijke investeringsrichtlijnen:

 • De investeringen worden afhankelijk van het fondsprofiel binnen vooraf vastgestelde bandbreedtes verdeeld over defensief en offensief belegd vermogen
 • Een nieuw beleggingsfonds mag maximaal 5% van het fondsvermogen bedragen
 • Een beleggingsfonds mag niet groter worden dan 10% van het fondsvermogen
 • Het fonds neemt geen (directe) posities in derivaten (futures en opties) in, anders dan ter afdekking van valuta- en koersrisico’s en ter bescherming van het vermogen van het fonds
 • Het fonds belegt niet direct in grondstoffen, onroerend goed of niet-genoteerde effecten, tenzij het beleggingsfondsen betreft
 • Capvest is bevoegd om namens het fonds leningen aan te gaan met een maximum van 10% van het vermogen van het fonds; de leningen worden uitsluitend gebruikt voor het opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten als gevolg van beleggers die uitstappen
 • Het fonds mag geen leningen verstrekken of ten aanzien van derden garanties afgeven

Continue risico-analyse

Wij evalueren de prestaties en risicobereidheid van alle fondsmanagers doorlopend. Hiertoe moeten fondsmanagers ons transparante rapportages, fondsupdates en andere gewenste informatie verstrekken. Indien wij het naar aanleiding van onze evaluaties noodzakelijk of nuttig achten, stellen we de samenstelling van de beleggingsportefeuille onmiddellijk bij.

Overige richtlijnen bij het risicomanagement:

 • Dynamisch portefeuillebeheer op basis van de Capvest Masters Barometer
 • Minimale kans op fondssluiting van de onderliggende beleggingsfondsen door optimale verhandelbaarheid
 • Beperking van het aantal onderliggende fondsen, zodat fondsmanagers intensiever kunnen worden gevolgd

Inschrijving in de fondsen is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.